Schiwago Ecaterina

ARTIST PRESENTATION

Ecaterina Schiwago, visual artist, specialization painting, Master graduate of the Faculty of Arts and Design of the Western University Timişoara, is member of the Association of Fine Artists in Romania - Timişoara Branch.
Since 2007, I took part on numerous national collective und group exhibitions and had some personal exhibitions,

Within the artistic procedures, I approach different themes by making painting series, expecting some occasional works with singular subject.
Of the singular works I would like to mention "Vibrations in selenian space", exhibited at the Art Lounge 2015 at the Museum of Arts Timisoara, belonging to the museum, being selected at the painting section.
Of the themes/subjects approached and developed within some series of works, I would remind:
-Singing in two worlds, is a series in which I operate with three categories of symbols, as elements of plastic language:
-specific elements of music - musical instruments, especially the guitar,
-the canary bird - specific for text of the song Canarul, written by my husband, under the name of Victor Şuvagău, then, for the legendary musical band Phoenix and,
- spiritual elements-angels and crosses, imagined by his my contemplation of the spiritual space, following the passing away of my dear Victor Schiwago.
-Sacred, a narrower series in which the theme of the works is defined by the title of the series. The works present semi-abstract, semi-figurative and abstract images, in which symbols specific to the sacred and spiritual are inserted - angels. In my approach, I was influenced by places, events and experiences in my personal life.
-Quo vadis, a subject, where the essence is defined by the title of the series itself and which is presented in the exhibition at this very place under the same title. The subject catches the actual state people searching for their place and direction to go to - WHERETO, expressed by moving persons. This "Whereto" is generated not by a random choice but a state compulsion, a state of suffer expressed for example in on of the works by the crying child in the foreground of the construction of the plastic space. In other works the suffering is reproduced by the roughness of the faces and the cold colours used. inserted into the composition symbolic elements that can be connected to a certain state and fact: rail tracks lead ou thoughts to a direction, a movement; the fence, sending us to a compulsion and the try to get over it, a risk, a search. The story unfolds in several works, where I broke the monotony by going from figurative style approaches to abstract approaches, from monochromies to polychromies. Although I have been inspired, as presented, by the actual social events, I refers to the idea as well, that the migration and search itself tok place from ancient times (banishment of St. Peter) lasting in time as result of different social, historical, natural or cultural factors, but I intend to catch with these works a tiny part of what Quo vadis means, by the paintings made.
-The abstract nature, the subject is given by the natural elements, the places visited, the images encountered, the interpretation of the colors, the associations of elements from different places, the associations between the abstract and the semi-confessional approach, sometimes the total simplification .
-Under the Eye of the Goddess, where the starting point is the archetype and the impact of the peacock in different cultures, by this divine power (kindness, love, compassion) actually assigned in the Hindu and Asian culture to the richness of the feathers, and majesty, developing a story where the subject is placed in different contexts receiving thus different meanings;
-From Vesuvius to Pompeii, the subject is expressed by the title itself, I present a story in several acts, represented by works complementing each other and catching states of nature, human suffering, disaster, rebirth of life, in some works operating with plastic symbols and material (some of the works exhibited in 2016- Exhibition "Noi 5" (We 5);
-Standing, where the subject is the chair, positioned in different contexts, beside the plastic image wants to transmit a state: sitting for contemplation, suspended, frozen etc.
-Music and dance, catches in some works cultural traditions, in others the joy and dynamics of the characters and the chromatic richness of the clothing.
-Memory fragment, (the name of a personal exhibition in 2015), where the direction is the visual re-signification of an artefact, of an emblematic element - the hat of my grandfather that becomes the plastic construction sign of the space;
-The story of receptables, reporting myself to the shape of the prehistoric receptable, the household object enriched or simplified in chromatic versions;

Any of the series presented remain open and I intend to enrich them by new works.

PREZENTARE ARTIST

Ecaterina Schiwago, artist vizual, specializarea pictura, absolvent de master al Facultatii de Arte si Design, al Universitatii de vest Timisoara, este membru al Uniunii artistilor plastici din Romania-filiala Timisoara.
Am participat incepand cu anul cateva expozitii personale,
In cadrul demersurilor artistice, abordez diferite teme realizand serii de picturi cu exceptia unor lucrari ocazionale, singulare ca subiect.
Din cadrul lucrarilor singulare mentionez lucrarea „Vibratii in spatiul selenar”, expusa la Salonul de Arte 2015 la Muzeul de arta Timisoara’ se afla in patrimoniul muzeului fiind selectata la sectiunea pictura.
Din temele/subiectele abordate si desfasurate in cadrul unor serii de lucrari, amintesc:
-Cântand în două lumi, este o serie în care operez cu trei categorii de simboluri, ca elemente ale limbajului plastic
-elemente specifice muzicii - instrumente muzicale, în special chitara,
-pasărea canar – inspirata de textul cântecului Canarul, scris de soțul meu, sub numele de Victor Şuvagău, apoi, pentru legendara trupă muzicală Phoenix și,
- elemente spirituale-îngeri și cruci, imaginate prin contemplarea mea asupra spațiului spiritual, în urma trecerii în neființă a dragului meu Victor Schiwago;
-Sacru, o serie mai restransa in care tema lucrarilor este definita de titlul seriei. Lucrarile, prezinta imagini semiabstracte, semifigurative si abstracte, in ele fiind inserate insemne specifice sacrului si spiritualitatii-ingeri. In modul de abordare am fost influentata de locuri, de evenimentele si experientele din viata personala.
-Quo vadis, un subiect a carei esenta se ragaseste definita in titlul seriei si care este prezentat in cadrul expozitiei din acest loc si cu acelasi titlu. Subiectul surprinde starea de actualitate in care oamenii isi cauta locul, directia in care sa se indrepte-INCOTRO, exprimata de personaje in miscare. Acest „Incotro”, este generat nu de o alegere intamplatoare ci de o stare de constrangere, de o stare de suferinta exprimata deexemplu intrna din lucrari de acel copil plangand situat in primul plan al constructiei spatiului plastic. In alte lucrari suferinta este redata de asprimea fetelor, de cromatica rece folosita. Am inserat in compozitie elemente simbolice, care pot fi legate de o anumita stare, de un fapt anume: linia ferata, care ne trimite cu gadul la o directie, la o deplasare; gardul, care ne trimite la o constrangere iar incercarea de a-l trece la un risc, la o cautare. Povestea se desfasoara in mai multe lucrari, in care am rupt monotonia prin trecerea de la abordari in stil figurativ la abordari abstracte, de la monocromii la policromie. Cu toate ca am fost inspirat asa cum am prezentat de evenimentele sociale actuale fac trimitere si la ideea ca migratia si cautarea ca fapt in sine a avut loc din cele mai vechi timpuri (Izgonirea Sf Petru) si dureaza in timp ca rezultat al diferitilor factori sociali, istorici, naturali sau culturali, dar ca doresc ca aceste lucrari sa surprinda un crampei din ceea ce poate insemna Quo vadis, prin intermediul picturilor realizate.
- Natura abstractă, subiectul este dat de elementele naturale, locurile vizitate, imaginile întâlnite, interpretarea culorilor, asocierile elementelor din diferite locuri, asocierile dintre abordarea abstractă și cea semi-confesională, uneori simplificare totală
-Sub ochiul Zeitei, este denumirea seriei de lucrari in care puctul de plecare il constitue simbolul arhetipal si impactul Paunului in cultura diferitelor popoare, ca de exemplu puterea divina atribuita in cultura hindusa si asiatica, resemnificata prin bunatate, frumusete, iubire, compasiune. Atrasa de bogatia apanajului in fapt, de majestuozitatea acestei pasari, am dezvoltat o poveste in care subiectul este amplasat in contexte diferite si primeste diferite valente;
-De la Vezuviu la Pompei, subiectul fiind exprimat insasi de titlu, prezint o poveste in mai multe acte, reprezentate de lucrari in care fiecare vine in completarea celeilalte si surpride stari ale naturii, a suferntei umane, a dezastrului, a renasterii vietii, in unele lucrari operand cu simboluri plastice si cu materie (parte din lucrari expuse in 2016- Expozitia „Noi 5”;

-Muzica si dansul, surprinde in unele lucrari traditii culturale, in altele veselia, dinamica personajelor, bogatia cromatica a vesmintelor.
-Stand, in care subiectul este scaunul si care amplasat in diferite contexte care pe langa imaginea plastica vrea sa transmita o stare, asezat pentru contemplare, suspendat, inghetat,etc...
-Fragment de memorie, (titlul unei expozitii personale in 2015), in care directia este de resemnificare vizuala a unui artefact, a unui element emblema-palaria bunicului si care devine insemnul plastic de constructie a spatiului;
-Povestea vaselor, in care ma raportez la forma vasului preistoric, a obiectului casnic imbogatit sau simlificat in variante cromatice

Oricare din seriile prezentate raman deschise si intentionez sa le imbogatesc in timp cu noi lucrari.